Thông công Kinh Thánh điện tử bằng tiếng Việt

Chào mừng đến với E-Bible Fellowship. Thời kỳ hội thánh đã kết thúc, nhưng sự thông công vẫn tiếp tục.

Ngày Phán Xét! Ngày 21 Tháng 5 Năm 2011; Ngày Tận Thế Ngày 21 Tháng 10 Năm 2011 – Mục đích của truyền đơn này là để thông báo cho bạn về tinh khẩn cấp lớn hiện nay trên thế giới hầu cho mỗi và mọi người được hòa giải với Ðức Chúa Trời!

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ YÊU BẠN CHĂNG? – Bạn có thể ngạc nhiên bởi câu trả lời!

Family Radio – có nhiều vật liệu khác trung thành với Thánh Kinh miễn phí từ Family Radio.

Để biết thêm chi tiết, xin đến xem home page của chúng tôi bằng tiếng Anh.

Bạn có thể điện thoại Ebible Fellowship miễn phí tại: 1-877-897-6222 (Chỉ ở Mỹ).

Bạn có thể gửi cho chúng tôi một câu hỏi hoặc bình luận tại:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

Hoặc gửi thư cho chúng tôi tại:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

 

Thi Thiên 119:97 Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.