Printer-Friendly PDF Version
US Legal (8.5 x 14)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

 

Ngày Phán Xét!
Ngày 21 Tháng 5 Năm 2011

hourglass

Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong năm tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta.   Khải Huyền 9:5

NGÀY TẬN THẾ
Ngày 21 Tháng 10 Năm 2011


Mục đích của truyền đơn này là để thông báo cho bạn về tinh khẩn cấp lớn hiện nay trên thế giới hầu cho mỗi và mọi người được hòa giải với Ðức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời của Ðức Chúa Trời! Tất cả những gì Kinh Thánh tuyên bố có đầy đủ quyền năng của Ðức Chúa Trời. Bây giờ, tại thời điểm này, chi tiết được bày tở ra từ Kinh Thánh cho thấy rõ kế hoạch của Ðức Chúa Trời cho Ngày Phán Xét và sự tận thế. Thánh Kinh đã bày tở ra bí mật về giai đoạn của lịch sử. Chi tiết này chưa bao giờ được biết trước bởi vì Ðức Chúa Trời đã đóng lai điều nầy, không cho bầy tở ra cho đến thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đọc về việc này trong sách Ða-ni-ên:

Ða-ni-ên 12:9 Người trả lời rằng: Hỡi Ða-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng.

Tuy nhiên, bây giờ trong ngày nay của chúng ta, Ðức Chúa Trời đã mở ra Lời Ngài (Kinh Thánh) để lộ ra rất nhiều sự thật liên quan đến sự cuối cùng của thời gian (và nhiều lời dạy khác). Trong chương 12 của Ða-ni-ên, cũng nói rằng:

Ða-ni-ên 12:4 Còn như ngươi, hỡi Ða-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấy sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.

Ðức Chúa Trời bây giờ bắc đầu mở Lời Ngài bởi vì chúng ta đã đến tại thời điểm cuối cùng. Vì lý do này, nó đã trở nên rất rõ ràng cho các học sinh nghiêm trọng của Kinh Thánh là chúng ta đang sống trong vài ngày cuối cùng của lịch sử Trái Đất. Như một vấn đề của thực tế, bởi vì chúng ta đang sống vào thời kỳ cuối cùng, Ðức Chúa Trời bây giờ tiết lộ cho người dân của Ngài những điều này:

Lịch Của Kinh Thánh Nói Về Lịch Sử

Chúa đã mở ra sự hiểu biết của người dân của Ngài với “lịch Kinh Thánh” tìm thấy trên các trang của Kinh Thánh. Các gia-phổ của sách của Sáng-Thế-Ký, chủ yếu ở chương 5 và 11, có thể được biểu tượng như là một loại lịch chính xác của lịch sử nhân loại trong thế giới này. Lịch của Kinh Thánh về lịch sử là hoàn toàn chính xác và đáng tin cậy.

Vì lịch Kinh Thánh này được viết ra bởi Ðức Chúa Trời trong Lời của Ngài, nó có thể được tin cậy hết lòng. Trong cuốn truyền đơn này ngắn gọn, chúng tôi sẽ chia sẻ một số kết luận xuất phát từ lịch của Kinh Thánh và từ các nghiên cứư khác trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, số chi tiết sẵn có quá phong phú và phức tạp không thể bầy tở ra hết trong cuốn sách nhỏ ngắn này, nhưng chúng tôi có thể và sẽ cung cấp cho các ngày chính xác và thuyết phục. Những ngày này có thể được tin tưởng hoàn toàn bởi vì xuất phát từ Kinh Thánh. (EBiblefellowship không có liên kết với Đài phát thanh Family Radio, tuy nhiên, chúng tôi đề nghị bạn nhận được một bản sao miễn phí cuốn sách “We Are Almost There!” bằng cách viết thư đến địa chỉ sau đây: Family Stations, Inc, 290 Hegenberger Rd., Oakland, CA 94621. Cuốn sách này đi vào chi tiết nhiều hơn về thời gian của Ngày Phán Xét và ngày tân thế. Ngoài ra, bạn có thể đọc hoặc lấy xuống quyển sách “Sắp Ðến Nơi Rồi!” trực tiếp tại: www.familyradio.com).

Thời Ðiểm của SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ

11,013 BC—Sáng tạo. Ðức Chúa Trời tạo ra thế giới và con người (A-đam và Ê-va).

4990 BC—lũ lụt trong ngày của Nô-ê. Tất cả bỏ mạng trong một cơn lũ lụt trên toàn thế giới. Chỉ có Nô-ê, vợ ông, và 3 người con trai và vợ của họ sống sót trong tàu (6023 năm kể từ sáng tạo).

7 BC—Năm Chúa Jesus Christ được sinh ra (11,006 năm kể từ sáng tạo).

33 AD—Năm Chúa Jesus Christ đã chịu đóng đinh và bắt đàu thành lập hội thánh (11,045 năm kể từ sáng tạo; 5023 lịch năm kể từ lũ lụt).

1988 AD—Năm nay đã kết thúc tuổi hội thánh và bắt đầu thời kỳ khổ nạn lớn của 23 năm (13,000 năm kể từ sáng tạo).

1994 AD—Ngày 07 tháng chín, là 2300, ngày thứ nhứt của thời kỳ khổ nạn lớn đã kết thúc và cơn mưa (phúc âm) thứ hai bắt đầu, bắt đầu kế hoạch của Ðức Chúa Trời để cưứ một dân số đông đảo ở ngoài hội thánh (13,006 năm kể từ sáng tạo).

2011 AD—Ngày 21 tháng 5, Ngày Phán Xét sẽ bắt đầu và sự cất lên (việc cất lên thành thiên đường của người dân chọn của Đức Chúa Trời) sẽ xảy ra 23 năm khổ nạn lớn. Ngày 21 Tháng Mười, thế giới sẽ bị tiêu hủy bởi lửa (7,000 năm kể từ cơn lũ lụt; 13,023 năm, kể từ sáng tạo).

MỘT NGÀY NHƯ NGÀN NĂM

Các con dân của Ðức Chúa Trời đã học được từ Kinh Thánh rằng ngôn ngữ của Sáng-Thế-Ký 7 có ý nghĩa gấp đôi:

Sáng-Thế-Ký 7:4 Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên.

Trong lịch sử, như Chúa đã nói những lời này, còn có bảy ngày còn lại cho Nô-ê, gia đình ông, và các động vật để đi vào sự an toàn của tàu, nhưng về thuộc linh (và Kinh Thánh là một cuốn sách thuộc linh), Ðức Chúa Trời đã nói chuyện với tất cả những người ở thế gian và được tuyên bố rằng tội lỗi nhân loại sẽ có 7,000 năm để tìm nơi trú ẩn trong sự cứu rỗi được ban cho bởi Jesus Christ. Làm thế nào chúng ta có thể biết đươc? Chúng tôi biết điều này là như vậy dựa trên những gì chúng ta đọc trong 2 Phê-rơ, chương 3:

2 Phê-rơ 3:6-8 thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

Bối cảnh của 2 Phê-rơ 3 là cực kỳ quan trọng! Trong mấy câu thơ đầu tiên, Ðức Chúa Trời nói với chúng ta về sự tiêu huỷ thế giới do lũ lụt trong ngày của Nô-ê. Sau đó, chúng ta tìm thấy một sự khuyên dạy thú vị mà chúng ta “chớ nên quên” của một điều, đó là, 1 ngày là 1,000 năm, và 1,000 năm là như 1 ngày. Ngay lập tức sau điều nầy là chi tiết mô tả rất rở ràng về sự kết thúc của thế giới hiện nay bởi lửa.

Ðức Chúa Trời muốn nới với chúng ta điều gì khi so sánh 1 ngày cùng với 1,000 năm?

Chúng tôi gần đây mơí phát hiện ra lịch Kinh Thánh của lịch sử trên các trang của Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng lũ lục trong ngày Nô-ê xảy ra trong năm 4990 BC (trước Công nguyên). Ngày này là hoàn toàn chính xác (cho biết thêm chi tiết về thời gian của lịch sử Kinh Thánh, vui lòng vào: www.familyradio.com). Đó là vào năm 4990 B.C. (trước Công nguyên) rằng Ðức Chúa Trời đã cho Nô-ê biết rằng còn có được 7 ngày cho đến khi lũ lụt sẽ tràng ra trên trái đất. Bây giờ, nếu chúng ta thay thế 1000 năm cho mỗi một ngày trong những 7 ngày, chúng tôi nhận được 7000 năm. Và khi chúng ta dự án 7000 năm trong tương lai từ 4990 B.C. (trước Công nguyên), chúng tôi thấy rằng nó rơi vào năm 2011 AD (sau công nguyên).

   4990 + 2011 = 7001

Lưu ý: Khi đếm ngày Cựu Ước đến Tân Ước, luôn luôn trừ đi một năm vì không có năm số không, kết quả:

   4990 + 2011 – 1 = đúng 7000 năm.

Năm 2011 AD sẽ là năm 7000 sau lũ lụt trong ngày của Nô-ê. Nó sẽ là sự kết thúc của khoảng thời gian ban cho nhân loại để tìm ân điển trong tầm nhìn của Ðức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là thời gian để tìm nơi trú ẩn trong Chúa Jesus Christ đã trở nên rất ngắn. Chúng ta rât gần tới năm 2011 AD!

Ðó không phải là việc bất thường mà dân Ðức Chúa Trời được cho biết trước về thời điểm kết thúc của thế giới. Trên thực tế, Kinh Thánh cho chúng ta biết đây là trường hợp thông thường. Trong lịch sử Kịnh Thánh, Ðức Chúa Trời từng cho dân sự Ngài biết trước về sự phán xét:

A-mốt 3:7 Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Ðấng tiên tri.

Hê-bơ-rơ 11:7 Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.

Ngày Phán Xét : Ngày 21 tháng 5 năm 2011

Chúng ta biết rằng năm 2011 là 7000 năm từ khi lũ lụt. Chúng ta cũng biết rằng Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy thế giới này trong năm đó. Nhưng khi nào trong năm 2011 sẽ xảy ra? Câu trả lời là tuyệt vời. Chúng ta hãy nhìn về lũ lụt trong cuốn sách của Sáng-Thế-Ký:

Sáng-Thế-Ký 7:11 Nhằm năm sáu trăm của đời Nô-ê, tháng hai, ngày mười bảy, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống.

Trung thành với Lời của Ngài, Ðức Chúa Trời đã đem lại cơn lũ lụt 7 ngày sau đó trong năm 600, vào ngày thứ 17 của tháng thứ 2, lịch phù hợp với tuổi thọ của Nô-ê. Đó là vào ngày 17 tháng 2 Ðức Chúa Trời đóng cửa tàu, đảm bảo sự an toàn của người cư ngụ ở trông và cũng niêm phong số phận của tất cả mọi người khác trên thế giới bên ngoài của tàu. Họ sẽ chắc chắn bị tiêu diệt trong thảm họa trên toàn thế giới.

Sáng-Thế-Ký 7:16,17 một đực một cái, một trống một mái, đều đến vào tàu, y như lời Ðức Chúa Trời đã phán dặn; đoạn, Ðức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Nước lụt phủ mặt đất bốn mươi ngày; nước dưng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất.

Trước đó chúng ta đã đề cập rằng tuổi nhà thờ đã đi đến một kết thúc trong năm 1988 AD. Nó đã xảy ra rằng, tuổi nhà thờ được bắt đầu từ ngày ngày lễ Ngũ Tuần (22 tháng năm) trong năm 33 AD. Sau đó 1955 năm sau, tuổi nhà thờ đi đến kết luận ngày 21 tháng 5, là ngày trước khi Lễ Ngũ Tuần năm 1988.

Kinh Thánh dạy rằng sự kết thúc của thời kỳ Hội Thánh sẽ xảy ra đồng thời với việc bắt đầu của hoạn nạn lớn:

Ma-thi-ơ 24:21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.

Ngày 21 tháng 5 năm 1988, Ðức Chúa Trời đã hoàn thành sử dụng các hội thánh và các giáo hội trên thế giới. Ðức Thánh Linh cửa Ðức Chúa Trời được cât ra khởi các nhà thờ và Satan, người đàn ông của tội lỗi, nhập vào nhà thờ để cai trị tại điểm đó trong thời gian. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng thời gian này thật khủng khiếp vì sự phán xét trong các hội thánh sẽ kéo dài trong 23 năm. Ðúng 23 năm (8400 ngày đúng) sẽ là từ Ngày 21 Tháng 5 năm 1988 cho đến ngày 21 tháng 5 năm 2011. Diêu này được phát hiện trong Kinh Thánh ngoài các thông tin liên quan đến 7000 năm kể từ lũ lụt. Vì vậy, chúng ta thấy rằng thời gian 23 năm khổ nạn đầy sẽ kết luận ngày 21 Tháng 5 năm 2011. Ngày này là ngày chính xác mà các hoạn nạn lớn chấm dứt, và điều này cũng rất có thể là kết thúc cho 7000 năm kể từ khi lũ lụt trong ngày của Nô-ê.

Hãy ghi nhớ rằng Ðức Chúa Trời đóng cửa tàu vào ngày thứ 17 của tháng thứ 2 theo lịch của Nô-ê. Chúng tôi cũng thấy rằng ngày 21 tháng 5, năm 2011 là kết thúc của thời kỳ hoạn nạn lớn. Có một mối quan hệ lớn giữa tháng 2 và ngày thứ 17 của lịch Nô-ê và ngày 21 tháng 5, năm 2011 của lịch Gregory của chúng ta. Mối quan hệ này không thể dễ dàng nhìn thấy cho đến khi chúng ta phát hiện ra còn có một lịch khác, đó là lịch Hê-bơ-rơ (hay là Kinh Thánh). Ngày 21 tháng 5 năm 2011 cũng là ngày thứ 17 của tháng thứ 2 trong lịch Hê-bơ-rơ. Bằng cách này, Ðức Chúa Trời khẳng định cho chúng ta rằng chúng ta có một sự hiểu biết rất chính xác về thời gian 7000 năm từ khi lủ lụt. Ngày 21 tháng 5 năm 2011 là ngày tương đương với ngày mà Chúa đóng của tàu của Nô-ê. Thông qua điều này và nhiều chi tiếc khác trong Kinh Thánh, chúng tôi thấy rằng ngày 21 Tháng 5 năm 2011 sẽ là ngày khi Chúa cất lên người dân đã chọn bởi Ngày. Ngày 21 tháng 5 năm 2011 sẽ la Ngày Phán Xét! Đây là ngày Ðức Chúa Trời đóng cánh cửa của sự cứu rỗi trên thế giới.

INói cách khác, khi thời gian khổ nạn lớn kết thúc cũng trong ngày thứ 17 của tháng 2 của lịch Nô-ê, Ðức Chúa Trời xác nhận với chúng tôi rằng đây là ngày Chúa dự định sẽ đóng cửa vĩnh viễn các cửa thiên đàng:

Giăng 10:9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.

Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng Chúa Jê-su là cách duy nhất vào thiên đàng. Ông là cổng thông tin của chúng ta vào vương quốc vinh quang của thien đàng:

Khải Huyền 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

Một khi cánh cửa (Chúa Giê-xu) được đóng trong ngày Phán Xết, không có ơn cứu chuộc nào nửa trên trái đất:

Khải Huyền 3:7 …Nầy là lời phán của Ðấng thánh, chân thật, là Ðấng có chìa khóa của Ða-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được;

Kinh Thánh dạy rằng vào ngày 21 tháng 5 năm 2011, chỉ có tín đồ đã được chọn bơỉ Ðức Chúa Trời, và đã nhận được ơn cứu rỗi sẽ được cất lên ra khỏi thế giới này để gập Chúa và mãi mãi được ở với Ðức Chúa Trời:

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16,17 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.

Tất cả nhân loại còn ở lại (hàng tỷ người) sẽ kinh nghiệm bản án khủng khiếp của Ðức Chúa Trời, một khoảng thời gian khủng khiếp là 5 tháng dày trên trái đất:

Khải Huyền 9:3-5 Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất; và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọ cạp ở đất vậy Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Ðức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong năm tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta.

Sự kết thúc của thế giới: Ngày 21 tháng 10 năm 2011

Nhờ ơn Chúa và lòng thương xót lớn, Ngài cho chúng ta cảnh báo trước những điều gì Ngài sáp sửa làm. Ngày phán xét, 21 tháng 5 năm 2011, băt đầu thời gian 5-tháng giày vò khủng khiếp cho tất cả các cư dân của trái đất. Ngày 21 tháng 5 Chúa sẽ cất cao lên tất cả những người đã chết trong mộ của họ. Động đất sẽ tàn phá cả thế giới vì trái đất sẽ không còn che giấu kẻ chết của nó (Êsai 26:21). Những người đã chết mà đã được Chúa cưứ sẽ kinh nghiệm sự sống lại của cơ thể và ngay lập tức rời khỏi thế giới này để mãi mãi được ở với Chúa. Những người chết chưa được cưứ cũng sẽ được sống lai nhưng cơ thể không còn sự sống và sẽ bị phân tán ra trên mặt đất. Sự chết sẽ ở khắp mọi nơi.

Chúa cũng nhấn mạnh những 5 tháng khủng khiếp của sự phá hủy trong các câu cuối cùng của Sáng-Thế-Ký chương 7:

Sáng-Thế-Ký 7:24 Nước dưng lên trên mặt đất trọn một trăm năm mươi ngày.

Năm tháng sau ngày 21 Tháng 5 năm 2011 sẽ là 21 tháng 10 năm 2011. Cũng trùng trong ngày 21 tháng 10 năm 2011 là ngày cuối cùng của Lễ lều tạm trong Kinh Thánh (được tổ chức đồng thời với lễ mùa màng). Lễ lều tạm được tổ chức trong tháng 7 của lịch Hê-bơ-rơ. Cách nói của Ðức Chúa Trời trong Kinh Thánh lễ này rất quan trọng:

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:16 …và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:22 Ðầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ của các tuần lễ; và cuối năm giữ lễ mùa màng.

Lễ lều tạm / lễ mùa màng được cho là xảy ra “cuối năm.” Mặc dù nó đã được tổ chúc trong tháng 7 tiếng Hê-bơ-rơ, mà không phải là vào cuối năm. Lý do cho việc này là việc thực hiện về thuộc linh của ngày lễ đặc biệt này là sự kết thúc của thế giới. Ngày 21 Tháng Mười năm 2011 sẽ là ngày cuối cùng của Lễ lều tạm và cũng là ngày cuối cùng của sự tồn tại của trái đất. Kinh Thánh mô tả những gì sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2011 trong đoạn văn sau đây:

2 Phê-rơ 3:10 Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

Cùng với toàn bộ thế giới và vũ trụ, tất cả những người đã phạm tội với Ðức Chúa Trời và đã bị bỏ lại sẽ được tiêu thụ bởi lửa và sẽ bị phá hủy:

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8,9 báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Ðức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài;

Trong Ngày 21 tháng 10 năm 2011, Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy hoàn toàn sáng tạo này và tất cả những người chủa bao giờ kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa Giê-su. Việc hình phạt khủng khiếp cho tội lổi phản ghịch lại Ðức Chúa Trời sẽ được hoàn thành đó là sự mất sự sống đời đời. Trong Ngày 21 tháng 10 năm 2011, tất cả những người rất tội nghiệp này sẽ chấm dứt tồn tại từ điểm đó. Thật là buồn cho lòai người sang trọng, được dưng lên theo hình ảnh Ðức Chúa Trời, sẽ chết như một con thú và bị hư mất mãi mãi:

Thi-Thiên 49:12 Nhưng loài người dầu được sang trọng, chẳng còn mãi; Nó giống như thú vật phải hư mất.

Có nhiều điêu nữa để chia sẻ. Nhưng xin vui lòng, linh hồn ơi, được cảnh báo rằng thời gian cho sự cứu rỗi gần kết thúc rồi! Chúa đã ban cho thế giới 7000 năm sau lũ lụt, và bây giờ chỉ còn một it ngày cho đến khi chúng ta đến ngày 21 tháng 5 năm 2011. Trước khi chúng ta biết điều đó, thời gian sẽ hết. Vài hạt cát còn lại trong đồng hồ cát của chúng ta sẽ phải trôi qua và được đi mãi mãi. Mặc dù còn rất ít thời gian, vẫn còn hy vọng tuyệt vời cho bất cứ ai ngày hôm nay:

2 Cô-rinh-tô 6:2 (Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!)

Nó không mất nhiều thời gian của Ðức Chúa Trời để cứu một người nào. Trong những giờ cuối cùng của một cuộc sống tội lỗi, kẻ trộm trên thập tự giá được cứu bởi Chúa Giêsu:

Lu-ca 23:42,43 Ðoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

Lời cầu nguyện của chúng tôi là bạn sẽ nhận được truyền đơn này trong tinh thần quan tâm chân thành đang được cung cấp. Khi bạn đọc cuốn sách nhỏ này, hãy cẩn thận xem xét các câu trích dẫn từ Kinh Thánh, vì đó là Lời Chúa, và như vậy, có quyền lực tuyệt đối và quyền hạn. Hy vọng của sự cứu rỗi là thông qua việc đọc Lời Chúa. Bây giờ là thời điểm mà cánh cửa thiên đường (Christ) được mở. Đó là bây giờ mà Ðức Chúa Trời cưứ người dân từ khắp nơi trên thế giới ở ngoài cửa nhà thờ và giáo đoàn:

Khải Huyền 7:9,13,14 Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là;… Bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặt áo dài trắng đó là ai, và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Ðó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.

Ðức Chúa Trời cứu thông qua việc ghe lơì Kinh Thánh và không có cách nào khác:

Rô-ma 10:17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng.

Đọc Kinh Thánh với gia đình của bạn (nhất là con em của bạn), và cùng với việc đọc của bạn, hãy cầu nguyện cho sự thương xót. Xin cầu nguyện cho lòng thương xót và nhơn từ của Ðúc Chúa Trời gíải cưứ bạn khỏi việc tiêu hủy gần đến. Chúng tôi học được chúc ít về lòng thương xót lớn của Ðức Chúa Trời trong sách của Gôi-na. Ðức Chúa Trời cũng đã cảnh báo trước cho người dân của Ni-i-ve liên quan đến sư tiêu huỷ thành phố của họ:

Giô-na 3:4-9 Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống! Dân thành Ni-ni-ve tin Ðức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Ðoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay là thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước; nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Ðức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Ðức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao?

Ðức Chúa Trời đã không tiêu diệt người dân của Ni-i-ve. Mặc dù không có thể khẳng định rằng Ðức Chúa Trời sẽ không làm theo ý định của Ngày về viẹc ngày để tiêu diệt thế giới trong năm 2011, chúng ta có thể biết được kết qủa của người dân của Ni-i-ve rằng Ðức Chúa Trời là nhơn từ và đầy lòng thương xót. Điều này khuyến khích mỗi người chúng ta để đi đến Ðức Chúa Trời và cầu xin Ngài tha thứ cho.

Thi-Thien 86:15,16 Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Ðức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, Chậm nóng giận, có sự nhơn từ và sự chơn thật dư dật. Ôi! cầu Chúa đoái xem tôi, và thương xót tôi…

 

Xem chi tiết tại:

www.ebiblefellowship.com

Bạn có thể điện thoại Ebible Fellowship miễn phí tại: 1-877-897-6222 (Chỉ ở Mỹ).

Bạn có thể gửi cho chúng tôi một câu hỏi hoặc bình luận tại:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

Hoặc gửi thư cho chúng tôi tại:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

May21_2009.08.10-Vietnamese