Xaim Electronic Bible Fellowship lus Hmoob

Nyob Zoo peb yog E-Bible Fellowship! Txawm kev mus koomhaum tshawj twb xaus lawm los; kev sibkoom haj tseem muaj mus.

Hnub Txiav Txim! 5 Hlintuj 21, 2011; Hnub Ntiajteb Xaus Nkaus 10 Hlintuj 21, 2011 – Thov muab tsab ntawv no ceebtoom sawvdaws tias; lub sijhawm tamsim nov kev puastsuaj twb kav lub ntiajteb lawm, xwm no tsimnyog rau txhua txhua tusneeg mus nrhiav Vajtswv.

Hmloog tamsim no hauv “Internet” tom peb website lossis saib peb hauv PalTalk raws daim website hais.

Xav hu EBible Fellowship peb tus xovtooj hu dawb yog: 1-877-897-6222 (USA xwb).

Yog muaj lus noog thiab xav sau ntawv rau peb nej mus rau: www.ebiblefellowship.com/contactus.

Sau ntawv tuaj rau peb chaw nyob los tau tibyam:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill PA 19079 USA

Yog xav paub ntxiv dua nov, thov nej tuaj saib peb tom peb lub home page uas yog lus Askiv.


Nkauj Qhuas Vajtswv 119:97 Kuv nyiam koj txoj kevcai kawg nkaus li, kuv nco ntsuj ntsoov txoj kevcai ntawd tas hnub.