Printer-Friendly PDF Version
US Legal (8.5 x 14)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

 

Hnub Txiav Txim!
5 Hlintuj 21, 2011

hourglass

Luag txwv tsis pub cov kooj tua cov neeg ntawd, luag tsuas pub tsimtxom lawv tsib hlis xwb. Tej kev tsimtxom uas lawv raug ntawd mob heev ib yam li raubris teb plev. Tshwmsim 9:5

Hnub Ntiajteb Xaus Nkaus
10 Hlintuj 21, 2011


Thov muab tsab ntawv no ceebtoom sawvdaws tias; lub sijhawm tamsim nov kev puastsuaj twb kav lub ntiajteb lawm, xwm no tsimnyog rau txhua txhua tusneeg mus nrhiav Vajtswv. Phau Vajlus Kub yog Vajtswv Txojlus! Tagnrho Vajlus Kub Txojlus yog Vajtswv Tuskheej txoj kevcai tswjhwm. Tamsim no, ntau nqi lus twb tawm los nthuav meej meej qhia Vajtswv lub homphiaj nyob Hnub Txiav Txim thiab lub caij ntiajteb kawg. Phau Vajlus Kub twb qhib plho yais cov lus zais uas qhia txog sijhawm ntiajteb lub keebkwm. Yam no, ibtxwm yeej tsis tau muaj neeg paub txog li vim Vajtswv tau muab Nws Txojlus npog cia zoo zoo kom txwv neeg ntes ntiajteb lub sijhawm kawg. Peb nyeem hais txog qhov no nyob phau Danias:

Danias 12:9 Nws teb hais tias, Danias es, koj cia li mus tsev, rau qhov tej lus no luag yuav muab npog cia tsis pub leejtwg paub mus txog lub sijhawm kawg.

Tabsis, niajhnub no Vajtswv twb tso cai rau Nws Txojlus (phau Vajlus Kub) kom los nthuav ntau yam tseemceeb txog lub caij kawg (thiab los qhia ntau yam lus qhuab qhia.) Txuasntxiv hauv Danias nws kuj hais ntxiv tias:

Danias 12:4 Tus tubtxib saumntuj hais rau kuv hais tias, Danias es, koj cia li kaw phau ntawv ntawd tseg, thiab nias cim huv tibsi tseg cia mus txog lub sijhawm ntiajteb kawg: muaj ntau leej yuav khiav phwb teg tsog rau ub rau no thiab txojkev totaub los yuav txhab ntauheev li.

*Danias 12:4 peb muab kho mintsis raws phau King James Version lawm vim phau Vajtswv Tej Lus Cawm Neeg Txojsia txhais yuam kev. Lawv muab phau Good News Bible los ua tus qauv txhais tabsis phau Vajlus Kub lus Askiv ces King James Version txhais leej dua cov.

Tamsim nov lub cim uas nias Txojlus kaw ntawd Vajtswv twb tshem povtseg lawm vim peb nyob kiag lub sijhawm kawg. Thaum tus tub kawm Vajlus Kub ntsuas tau yam zoo li nov, lawv txhawjxeeb heev li vim tsis tshuav tsawg hnub lawm xwb ntiajteb yuav xaus kiag mus. Tabsis uantej ntiajteb xaus Vajtswv yuav tso qee yam xwm rau Nws haivneeg paub uantej xws li hauv qab:

VAJLUS KUB YOG IB DAIM VASTHIB

Tus Tswv twb muab txojkev totaub rau Nws haivneeg nkagsiab txog “Vajlus Kub daim vasthib” (Biblical calendar) raws Vajlus Kub cov lus. Cov xeebntxwv nyob phau Chivkeeb feem ntau tshooj 5 thiab 11 qhia tau meej tias nws yog ib daim tseem keebkwm vasthib thaum neeg tsim nyob ntiajteb thiab kev tsim tsimtau tsawg xyoo. Cov keebkwm vasthib ntawm Vajlus Kub yog ib qho tseeb thiab muaj tiag.

Twb vim Vajlus Kub daim vasthib yog Vajtswv Txojlus muab rau peb, peb ntseeg tau xwb li. Tomntej no peb yuav nthuav Vajlus Kub daim vasthib rau nej tias peb tshawb, nrhiav thiab ntsuas tau dabtsi hauv Vajlus Kub los. Tabsis feem ntau cov nqi lus tshawb thiab ntsuas tau yog ib yam nyuaj nrhiav thiab totaub peb nthuav tsis tas hauv tsab ntawv me me no ces mam nthuav cov ntsiab vasthib xwb. Cov vasthib no peb ntsuas hauv Vajlus Kub los xwb thov nej ua siab loj. (EBibleFellowship tsis koom nrog Family Radio tabsis thov nej sau rau lawv kom xa phauntawv “We Are Almost There” rau nej vim phau no qhia tagnrho cov nqi hais txog Hnub Txiav Txim thiab hnub ntiajteb xaus. Sau rau: Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd. Oakland Ca 94621, lawv muab dawb xwb. “We Are Almost There” mam taw tias nqi lus nyob qhov twg thiab yog qhaub twg. Nej mus nyeem saum internet thiab mus rub ntawm: www.familyradio.com).

SIJHAWM TSEEMCEEB NTAWM KEV TSIM

11,013 BC—Kev Tsim. Vajtswv tsim tau lub ntiajteb thiab tibneeg (Adas thiab Evas).

4990 BC—Yog xyoo dejnyab Nau-as txheej. Kev puastsuaj thoob ntiajteb vim dejnyab. Tshuav Nau-as thiab nws pojniam nrog rau 3 tug tub thiab lawv cov pojniam cawm hauv lub nkoj (6023 xyoo tomqab kev tsim).

7 BC—Yog xyoo Yexus Khetos yug. (11,006 xyoo tomqab kev tsim).

33 AD—Yog xyoo Yexus Khetos tuag saum ntoo khaublig tas ces kev koomhaum tshawj (church age) pib (11,045 xyoo tomqab kev tsim; 5,023 xyoo tomqab dejnyab).

1988 AD—Xyoo nov kev koomhaum tshawj xaus lawm tas ces kev txomnyem (great tribulation) pib khiav 23 lub xyoo (13,000 xyoo tomqab kev tsim).

1994 AD—Lub 9 Hlintuj tim 7, thawj thawj 2300-hnub nyob kev txomnyem tas rau hnub no lawm ces nag ntuj tshiab (latter rain) txawm pib; nws hais txog Vajtswv txojkev cawmdim rau cov neeg coob coob suav tsis txheeb hlo li uas nyob sab nraum cov koomhaum tshawj (13,006 xyoo tomqab kev tsim).

2011 AD—Lub 5 Hlintuj 21, hnub nov yog Hnub Txiav Txim pib thiab yog hnub hloov cev rau cov neeg raug xaiv cuag Vajtswv saumntuj; yam no tshwmsim nyob hnub kawgnkaus ntawm 23-xyoos kev txomnyem. Lub 10 Hlintuj 21, ntiajteb puastsuaj vim hluavtaws (7,000 xyoo tomqab dejnyab; 13,023 xyoo tomqab kev tsim).

IB HNUB YOG IB YAM LI 1,000 XYOO

Vajtswv tus menyuam uas muajsiab kuaj Txojlus lawv kawm tau cov lus hauv ChivKeeb 7 tias nws muaj ob lub ntsiab lus:

Chivkeeb 7:4 Xya hnub saum no kuv yauv tso nag los rau hauv lub ntiajteb no, plaubcaug hnub plaubcaug hmo, kom ib puas tsav yam muaj sia uas kuv twb tsim los lawm, puastsuaj tas huv tibsi mus.

Xwm no thaum Vajtswv hais nqi lus nov; tshuav xya hnub rau Naus-as thiab nws tsevneeg nrog cov ntsiaj tias; sawvdaws mus hauv qhov chaw cawmdim uas yog lub nkoj. Tabsis nqi lus no nyob rau ntawm sab ntsujplig (vim Vajlus Kub yog lus ntsujplig) Vajtswv twb yog qhia rau txhua leej neeg thoob ntiajteb no paub tias; cov neeg txhaum txim tshuav 7,000 xyoo rau sawvdaws mus nrhiav qhov chaw cawmdim uas los ntawm Yexus Khetos. Ua cas peb ho paub li? Peb paub li ntawd los ntawm 2 Petus tshooj 3:

2 Petus 3:6-8 Twb yog vim dej nyab lub qub ntiajteb thiaj li puastsuaj tas. Vajtswv ceev lub ntiajteb thiab lub ntuj uas niajhnub nimno muaj nyob rau hluavtaws hlawv raws li Vajtswv twb hais tseg lawm. Vajtswv yuav ceev cia mus txog hnub Vajtswv txiav txim. Hnub ntawd cov neeg uas ua phem yuav raug kev puastsuaj. Cov kwvtij uas kuv hlub es, nej yuav tsum nco ntsoov lo lus uas hais tias, Vajtswv suav hais tias, ib hnub ntev ib yam li ib txhiab xyoo, ib txhiab xyoo ntev ib yam li ib hnub.

Lus nthuav hauv 2 Petus 3 tseemceeb heev! Thawj nqi lus Vajtswv taw peb rau kev puastsuaj nyob ntiajteb thaum dejnyab Nau-as tiam. Tagces txawm taw peb rau kev puastsuaj nyob tiam nov tias, yuav los zoo li cas vim hluavtaws. Tsis tas li xwb txawm ntuas ib lolus rau peb kom peb “nco ntsoov lo lus uas hais tias” Vajtswv suav hais tias 1 hnub ntev ib yam li 1,000 xyoo, 1,000 xyoo ntev ib yam li 1 hnub.

Vajtswv lub ntsiab lus 1 hnub nrog 1,000 xyoo yog dabtsi?

Vim peb twb tshawb tau Vajlus Kub daim keebkwm vasthib peb pom tias dejnyab Nau-as tiam yog xyoo 4990 BC. Yog nej xav paub Vajlus Kub daim keebkwm vasthib (Biblical timeline of history) meej, thov mus: www.familyradio.com).  4990 BC yog xyoo Vajtswv hais Nau-as tias tshuav 7 hnub xwb ces dej nyab thoob ntiajteb. Zeg no yog peb muab 1,000 xyoo los dhos nrog 7 hnub ntawd; muab 1 hnub dhos ua 1,000 xyoo kom txog 7 zaus vim muaj 7 hnub; thaum muab xam tas tus lej raug 7,000 xyoo. Thiab tsis tas li xwb, txij nkaus xyoo 4990 BC yog peb xam 7,000 xyoo mus rau nws yav pemsuab tus lej kuj raug xyoo 2011 AD.

   4990 + 2011 = 7001   

Lus faj: Kev suav xyoo nyob Phau Qub (Old Testament) mus rau Phau Tshiab (New Testament) nej yuav tsum rho ib xyoos povtseg vim hauv nruabnrab tsis muaj xyoo xum:

   4990 + 2011 – 1 = 7000 xyoo txwm nkaus.

Thaum txog xyoo 2011 AD ces Nau-as tiam puastsuaj tau 7,000 xyoo. Xyoo no yog xyoo kawg rau neeg qabntuj tau Vajtswv txojkev cawmdim thiab. Tsam no sijhawm twb tsawg heev rau neeg mus thov Vajtswv txojkev cawmdim lawm vim xyoo 2011 AD los yuav txog!

Kev totaub thaum lub caijnyoog yuav kawg es los ntawm Vajtswv haivneeg yeej tsis yog ib yam txawv txawv li. Yav tas los nyob Vajlus Kub Vajtswv ibtxwm ceebtoom Nws haivneeg paub lub sijhawm uantej Nws mam tso kev rautxim:

Amauj 3:7 Thaum tus TSWV uas kav txhua yam tsav yuav ua ib yam dabtsi, nws yeej xub qhia nws tej haujlwm rau cov neeg cev nws lus uas yog nws cov tubqhe paub ua ntej nws mam ua.

Hinplus 11:7 Twb yog vim Nau-as ntseeg, Nau-as thiaj mloog Vajtswv tej lus ceebtoom hais txog tej xwm uas yav tomntej yuav muaj los uas nws qhovmuag tsis pom. Nau-as txua ib lub nkoj loj loj, nws thiab nws tsevneeg thiaj dim kevploj kevtuag. Nws ua li ntawd twb yog nws rau txim rau ntiajteb. Vim nws ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias, nws yog tus ncajncees.

HNUB TXIAV TXIM : 5 HLINTUJ 21, 2011

Peb paub tias xyoo 2011 los txog ces ntiajteb twg raug dejnyab 7,000 xyoo dhau los lawm. Thiab peb paub tias xyoo 2011 los txog ces Vajtswv tso kev puastsuaj rau ntiajteb. Tabsis hnub twg thiaj li yog hnub ntawd?

LLolus yuav teb no mas zoo cuag dag xwb tabsis muaj tseeb los peb rovqab saib cov lus nthuav thaum dejnyab nyob Chivkeeb:

Chivkeeb 7:11 Hnub kaumxya, lub ob hlis ntuj, thaum Nau-as hnubnyoog muaj 600 xyoo lawm, hnub ntawd lub ntuj cia li dub nciab, dej nag los sis laub sis lug suamntuj los rau ntiajteb. Tej tojroob hauvpes txawm txhawv dej pesyaws npau dug dam puag hauv nruab a tuaj.

Raws nraim Vajtswv lolus, 7 hnub tomqab dejnyab tiag. Thaum dejnyab Nau-as muaj 600 xyoo thiab nyab hnub 17 lub 2 Hlintuj vasthib qhaub raws Nau-as hnubnyoog raws nws tiam vasthib. Lub 2 Hlintuj tim 17 yog hnub Vajtswv kaw lub qhovrooj nkoj cawm cov neeg nyob sab huav thiab txwv cov neeg sab nrauv. Kev puastsuaj thoob plaws ntiajteb.

Chivkeeb 7:16,17 …raws li Vajtswv hais tseg. Thaum Nau-as lawv mus tas rau hauv lub nkoj lawm, tus TSWV cia li kaw nkaus lub qhovrooj nkoj cia. Dej nag los tsis tu tau plaubcaug hnub plaubcaug hmo, dej pheej huam loj heev zujzus ua rau Nau-as lub nkoj tsaws hlo ntab yees rau saum nplaim dej…

Puagta peb hais tias kev koomhaum tshawj twb xaus rau xyoo 1988 lawm, thaum kev koomhaum tshawj pib nws pib hnub hu ua Pheethekhos (Pentecost) uas yog lub (5 Hlintuj 22) xyoo 33 AD. Tabsis 1,955 xyoo tomqab ntawd kev koomhaum tshawj los xaus rau lub 5 Hlintuj 21 uas yog hnub uantej Pheethekhos nyob xyoo 1988.

Vajlus Kub qhia tias hnub kev koomhaum tshawj (church age) xaus ces kev txomnyem (great tribulation) txais nkaus pib:

Mathais 24:21 Txij puag thaum tsim ntuj tsim teb los txog niajhnub nimno, yeej tsis tau muaj neeg raug kev txomnyem tshaj zaum no. Thiab yav tomntej no mus, yuav tsis muaj li zaum no ib zaug li lawm.

Lub 5 Hlintuj 21, 1988 yog hnub kawg rau Vajtswv kev siv koomhaum tshawj nyob ntiajteb. Vaj Ntsujplig tso tagnrho cov koomhaum pawgntseeg povtseg rau Ntxwgnyoog, tus txivneej uas ua phem (the man of sin) los kav tagnrho txhua lub tshawj thoob ntiajteb. Vajlus Kub qhia tias lub sijhawm tsis zoo no yog lub caij rautxim rau cov tshawj kom raug 23 xyoos txim. 23 txwm xyoo (8,400 hnub txwm nkaus) pib lub 5 Hlintuj 21, 1988 mus txogntua rau lub 5 Hlintuj 21, 2011. Xwm nov tshawb Vajlus Kub los ib yam li xwm 7,000 xyoo tomqab txij dejnyab. Ob xwm nov, nyias nthuav nyias zaj tabsis thaum kawg, tshawb tas los nkawd xaus rau tib lub vasthib xwb, 5 Hlintuj 21, 2011. Vim yog li nov peb thiaj li hais tias 23-txwm xyoo kev txomnyem yuavtsum xaus 5 Hlintuj 21, 2011. Hnub nov kev txomnyem xaus thiab hnub nov yog hnub thaum-ub dejnyab Nau-as tiam puastsuaj 7,000 xyoo rau hnub no.

Nco ntsoov, Vajtswv kaw lub qhovrooj nkoj hnub 17 lub 2 Hlintuj nyob Nau-as daim vasthib. Peb pom tias 5 Hlintuj 21, 2011 yog hnub kev txomnyem xaus thiab. Ob lub vasthib nov, 2 Hlintuj tim 17 nyob Nau-as tiam thiab 5 Hlintuj 21, 2011 nyob peb tiam nkawd muaj kev sibxws. Nkawd kev sibxws yus kuj tsis paub yog yus tsis ceevfaj tias tshuav ib daim vasthib (calendar) tsis tau muab los ntsuas. Daim vasthib ntawd yog cov neeg Hinplus (lossis Vajlus Kub) diam vasthib. Lub 5 Hlintuj 21, 2011 kuj yog hnub tim 17 lub 2 Hlintuj nyob Hinplus lawv diam vasthib. Vim muaj tus puavpheej sib raws li nov, yam no Vajtswv ua qhia tias; cov xwm 7000-xyoo txij dejnyab los, peb tshawb tau yog lawm. 5 Hlintuj 21, 2011 nyob peb daim vasthib yog hnub thaum-ub Vajtswv kaw Nau-as lub qhovrooj nkoj. Raws tej no thiab tshuav ntau yam, 5 Hlintuj 21, 2011 yog hnub Vajtswv coj Nws haivneeg raug xaiv cuag Nws saumntuj. 5 Hlintuj 21, 2011 yog Hnub Txiav Txim! Hnub ntawd yog hnub Vajtswv kaw lub qhovrooj cawmdim rau neeg thoob ntiajteb.

Muab uas dua lwm lolus hais os, vim kev txomnyem xaus rau vasthib qhaub raws Nau-as tiam puastsuaj; tim 17 lub 2 Hlintuj, Vajtswv twb ua qauv piv meej meej qhia peb tias hnub ntawd yog hnub Nws kaw lub qhovrooj cawmdim cuag ntuj ceebtsheej rau tiam nov:

Yauhas 10:9 Kuv yog lub qhovrooj, tus uas los ntawd kuv mus hauv lub nkuaj, tus ntawd yuav tsis raug kevploj kevtuag. Nws yuav mus mus los los thiab nws yuav nrhiav tau zaub noj.

Vajlus Kub qhia meej tias Yexus Khetos thiaj yog txojkev cuag ntuj ceebtsheej. Nws ibleeg thiaj yog lub qhovrooj nkag rau tebchaws ceebtsheej:

Cov Tubtxib 4:12 Tsis muaj ib tug twg hauv ntiajteb no cawm tau neeg dim neeg lub txhoj, tsuas yog Vajtswv tus Tub Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau.

Thaum lub qhovrooj (Yexus) kaw nyob Hnub Txiav Txim txojkev cawmdim kaw tamsim thiab:

Tshwmsim 3:7 …tus uas zoo kawg nkaus thiab ncajncees, tus uas tuav vajntxwv Daviv tus yuamsij, tus uas qhib lawm yeej tsis muaj neeg kaw tau, tus uas kaw lawm yeej tsis muaj neeg qhib tau…

Vajlus Kub qhia tias 5 Hlintuj 21, 2011, cov ntseeg Vajtswv tiag hauv lub siab (cov neeg raug xaiv) yuav hloov cev, ya tawm ntiajteb mus cuag Tus Tswv saum ibnta ntuj:

1 Thexalaunikes 4:16,17 Thaum tus Tswv Yexus yuav los suamntuj los, sawvdaws yuav hnov ib lub suab hu nrov nrov saumntuj, thiab yuav hnov tus thawj tubtxib saumntuj lub suab hu, thiab yuav hnov Vajtswv lub raj lub suab nrov. Cais cov neeg tuag lawm uas ntseeg Yexus Khetos yuav sawv hauv qhovtuag los. Tomqab ntawd Vajtswv yuav coj peb cov uas tseem ua neej nyob nrog cov neeg ntawd ua ke nrog huab nrog cua mus ntsib tus Tswv saum ib nta ntuj. Peb yuav nrog tus Tswv nyob mus ib txhis li.

Txhua txhua haiv neeg (qas lab neeg) thoob qabntuj nyob tomqab lawv yuav pom Vajtswv txojkev puastsuaj, kev rautxim, kev tsimtxom ywg lawv 5 lub hlis hauv ntiajteb.

Tshwmsim 9:3-5 Muaj ib co koojtxig ya tawm hauv cov pa ntawd los rau saum npoo av. Luag pub cov kooj ntawd muaj taug ib yam li raubris teb. Luag txwv tsis pub cov kooj noj tej nyom, tej xyoob ntoo, lossis tej nrojtsuag, luag tsuas pub cov kooj ntawd tsimtxom cov neeg uas tsis muaj Vajtswv lub cim nias rau ntawd hauvpliaj xwb. Luag txwv tsis pub cov kooj tua cov neeg ntawd, luag tsuas pub tsimtxom lawv tsib hlis xwb. Tej kev tsimtxom uas lawv raug ntawd mob heev ib yam li raubris teb plev.

HNUB NTIAJTEB XAUS NKAUS: 10 HLINTUJ 21, 2011

Vim Vajtswv muaj hwjchim hlub dawbpaug, Nws thiaj muab qeeyam tseeb los faj peb uantej. Nyob Hnub Txiav Txim, 5 Hlintuj 21, 2011 nws yuav khiav 5 hlis kev puastsuaj thoob plaws ntiajteb. Hnub ntawd Vajtswv yuav tso tagnrho cov neeg tuag uas tau tshwmsim nyob ntiajteb nov tawm hauv qhovntxa los. Av qeeg thoob plaws ntiajteb, ntiajteb yuav tshoob nws cov tuag tawm. (Yaxayas 26:21) Cov tuag uas ibtxwm tau txojkev cawmdim uantej xiam; lawv yuav hl0ov cev, rho tawm hauv ntiajteb no mus nrog Tus Tswv ibsim. Cov tuag uas ibtxwm tsis tau txojkev cawmdim uantej xiam; lawv yuav tsis muaj sia, lub cev tuag yuav ziab thoob plaws qabntuj, kev tuag puv ntiajteb.

Tus Tswv Txojlus kuj hais meej txog 5 hlis kev puastsuaj nyob Chivkeev tshooj 7 thiab:

Chivkeeb 7:24 Dej nyab ntiajteb tau 150 hnub, dej mam li pib nqig.

5 lub hlis tomqab 5 Hlintuj 21, 2011 ces poob rau lub 10 Hlintuj 21, 2011. Nyob lub 10 Hlintuj 21, 2011 hnub no yog hnub Vajlus Kub hu uas Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab (Feast of Tabernacles) nyob rau Hinplus lawv diam vasthib thiab. Txoj kevcai no, raws li Hinplus lawv diam vasthib lawv noj nyob lub 7 Hlintuj tiamsis thaum Vajtswv hais txog txoj kevcai no, Nws hais ib yam txawv txawv heev li:

Khiavdim 23:16 …ua rooj kevcai tsev pheebsuab nyob rau lub caij xyoo tas, thaum nej twb sau nej tej qoob tas hauv teb lawm.

Khiavdim 34:22 Nej yuav tsum nco ntsoov ua kevcai noj pluas mov nplej tshiab thaum nej pib sau qoobloo, thiab ua kevcai tsev pheebsuab thaum lub caij xyoo yuav xaus.

* Khiavdim 23:16 thiab 34:22 peb muab kho mintsis raws King James Version vim yuam kev lawm.

Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab (or The Feast of Ingathering) hais tias kom ua “lub caij xyoo tas” tiamsis lub 7 Hlintuj nyob Hinplus daim vasthib twb tsis yog lub hli uas xyoo tas. Rooj kevcai no tos hais li los vim nyob rau sab ntsujplig; nws lub homphiaj twb taw rau xyoo tas uas yog xyoo kawg nkaus ntawm lub ntiajteb no tshwmsim; nov yog lub homphiaj ntsujplig. Lub 10 Hlintuj 21, 2011 yog hnub Hinplus lawv xaus lawv rooj kevcai Nyob Tsev Pheebsuab thiab yog hnub lub ntiajteb no xaus nkaus. 10 Hlintuj 21, 2011 kev puastsuaj yuav mus raws li 2 Petus 3:10:

2 Petus 3:10 Hnub uas tus Tswv Yexus Khetos los, hnub ntawd yuav los ib yam li tubsab tuaj. Hnub ntawd thaum muaj suab nrov qeeg nkaus lub ntuj yuav ploj ntais mus, hluavtaws yuav kub ib puas tsav yam uas nyob saum nruabntug yaj tas. Lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam uas nyob hauv ntiajteb pauvleej yuav kubhnyiab tas huv tibsi thiab.

Lub ntiajteb thiab cov neeg nyob tomqab sawvdaws yuav raug hlawv yaj tas mus, saum nraubntug thiab qabntug yuav yaj tas mus tib yam nkaus:

2 Thexalaunikes 1:8,9 Tswv Yexus nrog nplaimtaws, thiab nws cov tubtxib saumntuj uas muaj hwjchim nrog nws los saumntuj los rau txim rau cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab rau cov uas tsis ntseeg Txojmoo zoo uas haistxog peb tus Tswv Yexus. Cov neeg ntawd yuav raug txim mus ib txhis. Lawv yuav tsis tau nrog tus Tswv Yexus nyob, thiab lawv yuav tsis pom nws lub hwjchim ci ntsa iab.

Lub 10 Hlintuj 21, 2011 Vajtswv yuav muab txhua tsavyam ntawm ntiajteb thiab cov neeg es tsis tau Yexus Khetos txojkev cawm, yuav piamsij mus. Kev teev txim ntawm cov neeg ua txhaum Vajtswv, lawv tus nqi yog tsis muajsia tastiam. Tibneeg yuav ploj mus tsis tshuav ib qho dabtsi li. Tusiab ntau vim neeg tsim muaj yam ntxwv ib yam li Vajtswv ho yuav tusiav li tus tsiaj ploj tuag mus ibsim:

Nkauj Qhuas Vajtswv 49:12 Tsis muaj ib tug neeg twg lub meejmom yuav cawm tau nws dim kevploj kevtuag, nws yeej yuav tuag mus ib yam nkaus li tej tsiaj tuag.

Tseem tshuav ntau yam ntsiab nthuav tsis thoob rau nej nawd cov me kwvtij sawvdaws, thov nej ceevfaj tias txojkev cawmdim twb yuav xaus! Txij hnub dejnyab los txogntua rau lub 5 Hlintuj 21, 2011 Vajtswv twb muab 7,000 xyoo rau peb tabsis sijhawm twb tsawg lawm. Tos nco xwb lub caijnyoog twb los txog. Txawm sijhawm yuav tas los hnub nov has tseem muaj kev ciasiab vim tseem tshuav me me zoo sijhawm rau Vajtswv txojkev cawm los pab peb:

2 Kauleethaus 6:2 Nej yuav tsum mloog tej lus uas Vajtswv hais tias, (Thaum zoo sijhawm kuv hnov nej tej lus thov. Thaum txog hnub cawm nej kuv twb pab nej lawm. Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus. Lub sijhawm no yog lub uas Vajtswv pom zoo pab nej. Hnub no yog hnub nej yuam dim tau nej lub txim.)

Vajtswv twb tsis yuav sijhawm ntau los cawm neeg txojsia. Nyob rau sijhawm txojsia yuav tu; tus neeg uas ibtxwm ua txhaum, tus tubsab dai saum ntoo khaublig, Yesxus Khetos twb cawm tau nws txojsia:

Lukas 23:42,43 Nws hais rau Yexus hais tias, Thaum koj rov qablos ua vajntxwv thov koj nco txog kuv thiab. Yexus hais rau nws hais tias, Kuv qhia tseeb rau koj hais tias, Hnub no ntag koj yuav tau nrog kuv nyob saum qhovchaw tau zoo.

Peb thov Vajtswv tias nej txais tau tsab ntawv nov, nej yuav muaj kev txhawjxeeb thiab yuav ua tib zoo xav cov nqi lus peb ntsuas. Cov nqi ntawd yog Vajtswv Txojlus thiab yog Nws txoj kevcai tswjhwm txhua tsavyam. Txojkev mus nrhiav Vajtswv thiab Nws txojkev cawmdim ces yog mus nyeem phau VajLus Kuv uas yog Vajtswv Txojlus xwb! Tamsim nov lub qhovrooj (Yexus) rau ntuj ceebtsheej tseem tsis tau kaw. Tamsim nov Vajtswv tabtom cawm neeg thoob plaws ntiajteb, cov neeg uas coob coob suav tsis txheeb hlo li uas tsis nyob hauv koomhaum tshawj thiab koomhaum pawgntseeg:

Tshwmsim 7:9,13,14 Tomqab ntawd kuv ntsia dheev, ua ciav muaj neeg coob coob suav tsis txheeb hlo li tuaj txhua lub tebchaws tuaj, tsis hais xeem twg, haivneeg twg, cov neeg hais yam lus twg, sawvdaws tuaj sawv ntawm lub roojzaum thiab tus menyuam Yaj sab xubntiag. Lawv ib leeg hnav ib lub tsho tsujtseeb dawb, thiab ib leeg tuav ib re nplooj toovlaj. Cov txwjlaus uas nyob ntawd muaj ib tug nug kuv hais tias, Cov neeg uas hnav tsho tsujtseeb dawb ntawd lawv yog neeg dabtsi? Lawv tuaj qhovtwg tuaj? Kuv teb hais tias, kuv tsis paub. Nyaj koj paub pauj. Tus txwjlaus ntawd qhia rau kuv hais tias, Cov neeg ntawd twb yog cov uas tuaj hauv kev txomnyem los. Lawv twb muab tus menyuam Yaj cov ntshav ntxhua lawv tej tsho tsujtseeb dawb dawb lawm.

*Tshwmsim 7:14 Peb kho mintsis vim yog “came out of great tribulation” (kev txomnyem) KJV.

Vajtswv cawm neeg txojsia twb yog vim lawv hnov Vajtswv Txojlus es Nws Txojlus los cawm lawv, ibtxwm yeej tsis tau muaj lwm yam kev cawmdim li:

Loos 10:17 Muaj neeg ntseeg twb yog vim lawv hnov, lawv hnov twb yog vim muaj neeg qhia Yexus Khetos zaj rau lawv.

Nyeem Vajlus Kub nrog tagnrho yus tsevneeg, tej menyuam thiab nyeem rau cov mosab huv tibsi. Mus thov tus Vajtswv uas phau Vajlus Kub nthuav txog seb Nws puas muab kev cawmdim rau nej vim Nws yog tus zam tau txim thiab tus muab kev cawm dawbpaug. Peb twb kawm tau me me txog Vajtswv lub hwjchim hlub dawbpawg nyob phau Yaunas. Vajtswv kuj ceebtoom cov neeg Ninaves txog kev puastsuaj rau lawv lub zos thiab:

Yaunas 3:4-9 Thaum Yaunas taug kev mus hauv nroog ib hnub ke, nws qhia rau sawvdaws hais tias, Tshuav plaubcuag hnub saum no, lub nroog Ninaves yuav puastsuaj lauj. Tej neeg uas nyob hauv lub nroog Ninaves, puavleej ntseeg Vajtswv tej lus. Lawv sablaj pom zoo kom sawvdaws yoo mov, thiab kom sawvdaws npua ntaub hnabtsaj, tsis hais nomtswv, tubmab tubqhe tagnrho huv tibsi, kom luag pom hais tias, lawv twb tso lawv tej kev txhaum tseg lawm. Thaum tus vajntxwv uas kav lub nroog Ninaves hnov zaj no, nws nqis nroos saum vajntxwv lub roojzaum los. Nws hle kiag nws lub tsho tsujtseeb, nws muab ntaub hnabtsaj los npua, thiab mus zaum hauv qhovtshauv. Vajntxwv tawm ib tsab lus qhia rau tej neeg uas nyob hauv lub nroog Ninaves hais tias, vajntxwv thiab cov nomtswv txwv tsis pub pejxeem, lossis nyuj nees, lossis yaj tshis noj haus ib yam dabtsi li. Neeg thiab tsiajtxhu yuav tsum npua ntaub hnabtsaj. Txhua tus neeg yuav tsum mob siab thov Vajtswm kawg siab kawg ntsws, nyias yuav tsum tso plhuav nyias lub neej ua phem, thiab tej uas nyias ua nruj ua tsiv huv tibsi povtseg. Tej zaum Vajtswv yuav hloov siab, tej zaum nws yuav tsis chim rau peb, peb thiaj li yuav tsis tuag.

Vajtswv kuj tsis tso kevploj kevtuag rau cov neeg Ninaves. Txawm lub ntiajteb no khiav tsisdim kev puastsuaj xyoo 2011 los peb twb kawm tau Vajtswv lub hwjchim hlub dawbpaug zam txim tau rau lawv. Qhov no yuavtsum txhawb peb txhua tuskheej lub dag lub zog mus thov thiab pehawm Vajtswv dawbpaug hauv siab tuaj seb Nws puas yuav cawm ib leeg zujzus dim txojkev plojtuag vim Nws muaj nplooj siab dawbpaug hlub.

Nkauj Qhuas Vajtswv 86:15,16 Tiamsis tus Tswv es, koj yog tus Vajtswv muaj nplooj siab dawbpaug hlub, koj ib txwm ua siabntev, muaj lub siabzoo, thiab ua raws nraim li koj tej lus. Thov koj tig hlo los hlub kuv…

 

Xav paub ntxiv thov mus:

www.ebiblefellowship.com

Mloog tamsim no hauv “Internet” tom peb website lossis saib peb hauv Paltalk raws li website hais.

Xav hu EBible Fellowship peb tus xovtooj hu dawb yog: 1-877-897-6222 (USA xwb). 

Muaj lus noog thiab xav sau ntawv rau peb nej mus rau:

  www.ebiblefellowship.com/contactus

Lossis sau ntawv tuaj rau peb chawnyob yog:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

May21_2009.08.10.d-Hmong