The Electronic Bible Fellowship di Tagalog

Taggapin sa EBible. Ang panahon ng ang iglesya may pagsikapan, datapuwa't pakikisama mapatuloy.

NAMATAY BA ANG DIYOS PARA SA IYO? – (2008/10/23) Kung ka maibigan sa paghati-hatiin ito polyeto kumuha iba, ka maaari pakiusapan palayain copies dito.

ARAW NG PAGHUHUKOM! MAYO 21, 2011; ANG PAGGUNAW NG MUNDO OKTUBRE 21, 2011 – Ang layunin ng polyetong ito ay upang ipabatid sa inyo ang mahigpit na pangangailangan sa ngayon para sa bawat isang tao sa mundo na makipagkasundo sa Diyos.

Ibinubunyag Ng Bibliya MAAARI NATING MALAMAN Mayo 21, 2011 Ay Ang Araw Ng Paghuhukom! – Ang layunin ng polyetong ito ay upang ipaliwanag mula sa Bibliya na sa sapagkat narating na natin ang mga huling araw sa kasaysayan ng mundo, ito ay (at palagi) layunin ng Diyos na ibunyag ang kaalaman mula sa Bibliya patungkol sa pagwawakas ng mundo, pati na rin ang wastong pagsasaoras nito.

Mahal Ka Ba Ng Dios? – Family Radio

Family Radio di Tagalog

Makinig sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng “Internet Broadcast” na matatagpuan sa aming website o kaya’y sundan ang mga paraan upang magkaroon ng PalTalk sa inyong computer ng walang bayad. Maaari rin kayong sumulat sa amin sa:
Ebible Fellowship P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA.

Dahil sa laling marami patalastas, masiyahan dumalaw atin Ingles pahina.

Mga Awit 119:97 Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Siya kong gunita buong araw.